Ispis

PRORAČUN OPĆINE ŽUMBERAK

 GODINA: 2019.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01.-30.06.2019.

 

Izvršenje Proračuna za 2018. godinu

 

Opći dio Proračuna za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu

 

Posebni dio proračuna općine Žumberak za 2019.. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

 

Odluka o izvršenju Proračuna za 2019. godinu

 

Prijedlog Proračuna za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu

 

Prijedlog Posebnog dijela Proračuna za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu

 Plan prijma za 2019. godinu

GODINA:2018.

Financijska izvješća za 2018. godinu

Referentna stranica za 2018. godinu

 

Potvrda Fine o zaprimanju Financijski izvještaja za 2018. godinu

 

Bilješke uz Financijske izvještaje za 2018. godinu

 

 

______________________________________________________________________________________________________

NEZAVISNA LISTA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

 

Program rada u mandatnom razdoblju – Nezavisna lista

 

IZ-D-2018. Nezavisna lista

 

Izjava o donacijama za 2018. godinu – Nezavisna lista

 

 

G-FIN IZVJEŠTAJ 2018. -Nezavisna lista

 

Godišnji program rada za 2018. godinu – Nezavisna lista

 

Financijski plan za 2019. godinu -nezavisna lista

 

______________________________________________________________________________________________________

 

Opći dio za 2018. godinu – rebalans

 

Posebni dio za 2018 godina – rebalans

 

 

Ispis projekcija Plana proračuna za 2019 godinu – Radni dio

 

 

Ispis izvršenja Proračuna polugodišnji za 2018 godinu

Bilješke uz polugodišnju realizaciju

 

Izvješće o donacijama za Nezavisnu listu za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

 

Izvješće o isplaćenim donacijama za 2018. godinu

 

 

GODINA: 2017.

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna općine Žumberak za 2017. godinu

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Žumberak za 2017. godinu

 

Potvrda o preuzetom Financijskom izvještaju proračuna,proračunskih i izvan proračunskih korisnika za 2017. godinu

Referentna stranica za 2017. godinu

Financijska izvješća za 2017. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Žumberak

Plan razvojnih programa

Usvojen Posebni dio proračuna općine Žumberak za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

 

Usvojen Opći dio Proračuna za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

 

 

Rebalans Proračuna općine Žumberak za 2017. godinu-Opći i Posebni dio

 

 

Prijedlog Proračuna za 2018.godinu sa projekcijama za 2019. i 2020.godinu

Posebni dio Proračuna za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu

 

Prijedlog proračuna za 2017. godinu-opći i posebni dio

Prijedlog proračuna 2017. godina -opći dio


Prijedlog Proračuna za 2017 godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinuPrijedlog proračuna- plan razvojnih programa

Usvojen proračun za 2017 godinu s projekcijama za 2018 i 2019 godinu- opći dio

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Žumberak za 2017 godinu
Usvojen Proračun za 2017 godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu -posebni dio
Usvojen plan razvojnih programa

Plan prijema na stručno osposobljavanje u 2017. godini

Izvješće o donacijama za 2017. godinu

 

GODINA: 2016.

Referenta stranica

Financijsko izvješće za 2016. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje

Financijski izvještaj za 2016. godinu -Nezavisni vijećnik

 

 

Izvješće o donacijama za 2016. godinu

 

I. Izmjene i dopune proračuna općine Žumberak za 2016. godinu

 

Proračun - opći i posebni dio

Javne potrebe u predškolskom odgoju i naobrazbi

Program socijalnih potreba

Odluka o priznavanju prava na naknadu za troškove stanovanja i prava na troškove ogrjeva

Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama

Program javnih potreba u kulturi

Program javnih potreba u športu

Program održavanja komunalne infrastrukture

Program gradnje objekata i komunalne infrastrukture

 

GODINA: 2015.

Proračun – opći i posebni dio

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Žumberak za 2015.

Prijedlog proračuna 2016. g. sa projekcijama za 2017. i 2018.godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2015.

Potvrda o zaprimanju financijskih izvješća za 2015.

Financijsko izvješće za 2015.

Program gradnje objekata i komunalne infrastrukture

Program održavanja komunalne infrastrukture

Program socijalnih potreba

Program za šport

 

GODINA: 2014.

Proračun – opći dio

Proračun – posebni dio

 

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Žumberak za 2014. – opći dio

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Žumberak za 2014. – posebni dio

 

Financijsko izvješće za 2014.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014.

Plan razvojnih programa za 2014.

Program gradnje objekata i komunalne infrastrukture

Program održavanja komunalne infrastrukture

Program za školstvo

Program za šport

 

GODINA: 2013.

Proračun – opći dio

Proračun – posebni dio

 

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Žumberak za 2013.

 

Financijsko izvješće za 2013.

Plan razvojnih programa za 2013.

Program gradnje objekata i komunalne infrastrukture

Program održavanja komunalne infrastrukture

Program socijalnih potreba

Program za školstvo

Program za šport

 

GODINA: 2010.

Stranica 1: Proračun – opći dio
Stranica 2: Proračun po programima


GODINA: 2009.

Bruto bilanca za 2009. godinu