Ispis

PRORAČUN OPĆINE ŽUMBERAK

 GODINA :2021.

Bilješke uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01-30.06.2021.

 

Izvršenje Proračuna za razdoblje od 01.01-30.06.2021.

 

Ispis rebalansa Posebni dio za 2021. godinu

 

Ispis rebalansa opći dio

 

Odluka o izvršenju Proračuna općine Žumberak za 2021. godinu

Plan savjetovanja sa javnošću za 2021. godinu

 

Proračun općine Žumberak za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu -OPĆI DIO

Proračun općine Žumberak za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu -POSEBNI DIO

Plan razvojnih programa -UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Plan razvojnih programa -KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Obrazloženje Proračuna Općine Žumberak za 2021. godinu i projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu

Općina Žumberak Proračun u malom 2021-Vodič za građane

 

 

GODINA:2020.

Obrazloženje godišnjeg izvještaja za 2020. godinu

 

Godišnji izvještaj o izvršenom Proračunu za 2020. godinu

 

Potvrda o predaji dokumentacije za 2020. godinu

 

Referentna stranica za 2020. godinu

 

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu

 

Završni račun za 2020. godinu

Izmjene i dopune Proračuna općine Žumberak za 2020. godinu -OPĆI DIO

Izmjene i dopune Proračuna općine Žumberak za 2020. godinu -POSEBNI DIO

 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću Prijedlog Proračuna za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu

 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju Javna rasprava o prijedlogu proračuna Općine Žumberak za 2021. godinu i projekcije 2022. i 2023. godinu

Ispis projekcije plan proračuna -OPĆI DIO

Ispis projekcije plan proračuna -POSEBNI DIO

 

 

 

Ispis izvršenja Proračuna za razdoblje 01.01.-30.06.2020.

 

Izjava o pristupačnosti stranice

 

Obrazac za početnu samoprocjenu

 

 

Plan Proračuna Općine Žumberak za 2020. godinu- Opći Dio

 

Plan Proračuna Općine Žumberak- Posebni dio

 

Plan Razvojnih Programa za razdoblje 2020.-2022.

 

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u općinskom vijeću Općine Žumberak za 2020. godinu

Izvršenje Proračuna za 2019. godinu

Izvješće o donacijama u 2020. godini

 

 

 

GODINA: 2019.

Program utrška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini

 

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Žumberak za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika izabranih s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Žumberak za 2019. godinu

 

Odluka o izmjenama i dopunama o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Žumberak za redovno godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u u Općinskom vijeću Općine Žumberak za 2019. godinu

 

Potvrda o preuzetom financijskom izvješću

 

Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu

Referentna stranica za 2019. godinu

Završni obrasci za 2019. godinu

 

Ispis Rebalansa Opći dio za 2019. godinu

 

Ispis Rebalansa Posebni dio za 2019 godinu

 

 

Sudjeluj u izradi Proračuna

Obrazac za javno savjetovanje u izradi Proračuna

Prijedlog Proračuna za 2020. godinu Opći dio

Prijedlog Proračuna za 2020. godinu Posebni dio

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01.-30.06.2019.

 

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Žumberak za razdoblje 01.01.-30.06.2019

 

Izvršenje Proračuna za 2018. godinu

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Žumberak za 2018. godinu

 

 

Opći dio Proračuna za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu

 

Posebni dio proračuna općine Žumberak za 2019.. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

 

Odluka o izvršenju Proračuna za 2019. godinu

 

Prijedlog Proračuna za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu

 

Prijedlog Posebnog dijela Proračuna za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu

 Plan prijma za 2019. godinu
Izvješće o donacijama za 2019. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u općinskom vijeću Općine Žumberak za 2019. godinu

 

 Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura obračuna i naplate vlastitih prihoda

Procedura zaprimanja računa i njihove provjere

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Žumberak

Pravilnik o korištenju službenih automobila

Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Žumberak

 

GODINA:2018.

Financijska izvješća za 2018. godinu

Referentna stranica za 2018. godinu

 

Potvrda Fine o zaprimanju Financijski izvještaja za 2018. godinu

 

Bilješke uz Financijske izvještaje za 2018. godinu

 

 

______________________________________________________________________________________________________

NEZAVISNA LISTA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

 

Program rada u mandatnom razdoblju – Nezavisna lista

 

IZ-D-2018. Nezavisna lista

 

Izjava o donacijama za 2018. godinu – Nezavisna lista

 

 

G-FIN IZVJEŠTAJ 2018. -Nezavisna lista

 

Godišnji program rada za 2018. godinu – Nezavisna lista

 

Financijski plan za 2019. godinu -nezavisna lista

 

______________________________________________________________________________________________________

 

Opći dio za 2018. godinu – rebalans

 

Posebni dio za 2018 godina – rebalans

 

 

Ispis projekcija Plana proračuna za 2019 godinu – Radni dio

 

 

Ispis izvršenja Proračuna polugodišnji za 2018 godinu

Bilješke uz polugodišnju realizaciju

 

Izvješće o donacijama za Nezavisnu listu za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

 

Izvješće o isplaćenim donacijama za 2018. godinu

 

 

GODINA: 2017.

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna općine Žumberak za 2017. godinu

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Žumberak za 2017. godinu

 

Potvrda o preuzetom Financijskom izvještaju proračuna,proračunskih i izvan proračunskih korisnika za 2017. godinu

Referentna stranica za 2017. godinu

Financijska izvješća za 2017. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Žumberak

Plan razvojnih programa

Usvojen Posebni dio proračuna općine Žumberak za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

 

Usvojen Opći dio Proračuna za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

 

 

Rebalans Proračuna općine Žumberak za 2017. godinu-Opći i Posebni dio

 

 

Prijedlog Proračuna za 2018.godinu sa projekcijama za 2019. i 2020.godinu

Posebni dio Proračuna za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu

 

Prijedlog proračuna za 2017. godinu-opći i posebni dio

Prijedlog proračuna 2017. godina -opći dio


Prijedlog Proračuna za 2017 godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinuPrijedlog proračuna- plan razvojnih programa

Usvojen proračun za 2017 godinu s projekcijama za 2018 i 2019 godinu- opći dio

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Žumberak za 2017 godinu
Usvojen Proračun za 2017 godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu -posebni dio
Usvojen plan razvojnih programa

Plan prijema na stručno osposobljavanje u 2017. godini

Izvješće o donacijama za 2017. godinu

 

GODINA: 2016.

Referenta stranica

Financijsko izvješće za 2016. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje

Financijski izvještaj za 2016. godinu -Nezavisni vijećnik

 

 

Izvješće o donacijama za 2016. godinu

 

I. Izmjene i dopune proračuna općine Žumberak za 2016. godinu

 

Proračun - opći i posebni dio

Javne potrebe u predškolskom odgoju i naobrazbi

Program socijalnih potreba

Odluka o priznavanju prava na naknadu za troškove stanovanja i prava na troškove ogrjeva

Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama

Program javnih potreba u kulturi

Program javnih potreba u športu

Program održavanja komunalne infrastrukture

Program gradnje objekata i komunalne infrastrukture

 

GODINA: 2015.

Proračun – opći i posebni dio

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Žumberak za 2015.

Prijedlog proračuna 2016. g. sa projekcijama za 2017. i 2018.godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2015.

Potvrda o zaprimanju financijskih izvješća za 2015.

Financijsko izvješće za 2015.

Program gradnje objekata i komunalne infrastrukture

Program održavanja komunalne infrastrukture

Program socijalnih potreba

Program za šport

 

GODINA: 2014.

Proračun – opći dio

Proračun – posebni dio

 

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Žumberak za 2014. – opći dio

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Žumberak za 2014. – posebni dio

 

Financijsko izvješće za 2014.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014.

Plan razvojnih programa za 2014.

Program gradnje objekata i komunalne infrastrukture

Program održavanja komunalne infrastrukture

Program za školstvo

Program za šport

 

GODINA: 2013.

Proračun – opći dio

Proračun – posebni dio

 

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Žumberak za 2013.

 

Financijsko izvješće za 2013.

Plan razvojnih programa za 2013.

Program gradnje objekata i komunalne infrastrukture

Program održavanja komunalne infrastrukture

Program socijalnih potreba

Program za školstvo

Program za šport

 

GODINA: 2010.

Stranica 1: Proračun – opći dio
Stranica 2: Proračun po programima


GODINA: 2009.

Bruto bilanca za 2009. godinu