Ispis

Vode Žumberak – Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15).

Zakonom o pravu na pristup informacijama uređuje se pravo na pristup informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti.
Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo ovlaštenika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev ako takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim aktom.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne Novine” 25/13) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju ista posjeduje, raspolaže ili nadzire.

Način predavanja zahtjeva:

1) Putem pošte na adresu:
“Vode Žumberak”, d.o.o.
Kostanjevac 5
10455 KOSTANJEVAC

2) Neposredno u uredima tvrtke na istoj adresi kao pod 1)

3) Putem e-maila na: [email protected]

Službenik za informiranje: Ana Šinković
Telefon: (+385 1) 6279 907
Telefax: (+385 1) 6272 186
Web adresa: www.zumberak.hr

U nastavku se nalazi poveznica na potrebnu dokumentaciju i obrasce:

KLIKNITE OVDJE ZA PREUZIMANJE DOKUMENATA i OBRAZACA

ili pojedinačno preuzmite obrazac koji Vam je potreban:

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Žalba protiv rješenja pristup informacijama
UPISNIK O ZAHTJEVIMA, POSTUPCIMA I ODLUKAMA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA
Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija
Žalba šutnja uprave ponovna uporaba informacija

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne Novine” 25/13) Članak 3. izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za protekla godišta možete naći na slijedećoj poveznici:

Izvješća p provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće pravo na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o pravu na pristup informacijama u 2020. godini

Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Upitnik za samoprocjenu

Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu