Ispis

STATUT OPĆINE ŽUMBERAK

2021. GODINA

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Žumberak u 2021. godini

Javni poziv

Obrazac za javno savjetovanje

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Izvješće o provedenom savjetovanju

2020. GODINA

Statutarna izmjena i dopuna Statuta Općine Žumberak u 2020. godini

2018. GODINA

Izmjene i dopune statuta Općine Žumberak u 2018. godini

2013. GODINA

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Žumberak u 2013. godini

______________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 135. Ustava Republike Hrvatske (“Narodne novine” br. 41/01.-pročišćeni tekst), članka 8. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), Općinsko vijeće Općine Žumberak, na 2. sjednici, održanoj dana 24. studenog 2009. godine, donijelo je

S T A T U T
OPĆINE ŽUMBERAK

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom uređuje se samoupravni djelokrug Općine Žumberak, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada njenih tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava,ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje Općine s jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu,te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine.

Članak 2.
Općina Žumberak je jedinica lokalne samouprave u sastavu Zagrebačke županije.

Članak 3.
Naziv Općine je: Općina Žumberak.
Sjedište Općine je u Kostanjevcu.l
Općina Žumberak je pravna osoba.

Članak 4.
Općina Žumberak obuhvaća područja naselja:
Cernik, Donji Oštrc, Drašći Vrh, Glušinja, Gornji Oštrc, Grič, Grgetići, Hartje, Javor, Jezernice, Jurkovo Selo, Kalje, Kostanjevac, Kordići Žumberački, Kupčina Žumberačka, Markušići, Mrzlo polje Žumberačko, Petričko Selo, Plavci, Radinovo Brdo, Reštovo Žumberačko, Sopote, Sošice, Stupe,Stari grad Žumberački, Tomaševci, Tupčina, Veliki Vrh, Vlašić brdo, Visoče, Višći vrh, Vukovo brdo, Žamarija, Željezno Žumberačko, Žumberak.

Članak 5.
Općina ima grb i zastavu.

Članak 6.
Općinsko vijeće svojom odlukom utvrđuje podrobni opis grba Općine, opis zastave Općine i njihovu uporabu i čuvanje.

Članak 7.
Općina ima pečat.

Članak 8.
Općinsko vijeće može dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značenja za Općinu. Nagrada Općine Žumberak najviši je oblik javnog priznanja Općine za postignute uspjehe na područjima iz stavka 1. ovog članka. Nagrade i druga javna priznanja dodjeljuju se pod uvjetima i na način propisan posebnom odlukom. Nagrade i druga javna priznanja dodjeljuju se povodom Dana Općine. Dan Općine je 22. rujna.

Članak 9.
Općinsko vijeće može pojedinu osobu koja je zaslužna za Općinu proglasiti počasnim građaninom. Počašću se ne stječu posebna prava, odnosno obveze i može se opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti. Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna Povelja Općine.

Članak 10.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Žumberak uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu. Kada Općina Žumberak ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavu suradnje i mogućnosti za njezin razvitak, može sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave sklopiti akt o suradnji i međusobnim odnosima. Pod uvjetom i na način utvrđen zakonom, Općina može uspostavljati i ostvariti suradnju s međunarodnim udrugama jedinica lokalne samouprave.

Članak 11.
Općina Žumberak može odlukom Općinskog vijeća proglasiti prijateljskom općinom pojedinu općinu ili grad, radi njihovog udjela u ostvarivanju i razvoju međusobnih odnosa, kojima se ostvaruje prijateljstvo među narodima i potiče razvoj Općine Žumberak i Republike Hrvatske.

Članak 12.
Odluke i drugi opći akti, godišnji proračun, zaključni račun, programi i planovi razvoja te akti izbora i imenovanja što ih donose općinska tijela, objavljuju se u službenom glasilu: Glasniku Zagrebačke županije.

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

Članak 13.
Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: – uređenje naselja i stanovanje – prostorno i urbanističko planiranje – komunalno gospodarstvo – brigu o djeci – socijalnu skrb – primarnu zdravstvenu zaštitu – odgoj i osnovno obrazovanje – kulturu, tjelesnu kulturu i šport – zaštitu potrošača – zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša – protupožarnu i civilnu zaštitu – promet na svom području – te ostale poslove sukladno posebnim zakonima

Članak 14.
Odlukom Općinskog vijeća, pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine mogu se prenijeti na županiju odnosno mjesnu samoupravu.

Članak 15.
U okviru poslova, prava i obveza koje ostvaruje u samoupravnom djelokrugu kao jedinica lokalne samouprave, Općina: – osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom (zemljišta) i skrbi o unapređenju okoliša, – upravlja komunalnom imovinom, stambenim i poslovnim objektima, objektima kulture, odgoja i obrazovanja, športa, zdravstva, tehničke kulture te ostalom imovinom u vlasništvu Općine, – obavlja poslove u svezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenjem prostornih kapaciteta u vlasništvu Općine, – osigurava sredstva za zadovoljavanje javnih potreba stanovnika u oblasti predškolskog odgoja i djelomice u obrazovanju, – potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba, te obavlja poslove socijalne skrbi u skladu sa zakonom i odlukama Općinskog vijeća, – vodi brigu o zaštiti potrošača, – obavlja poslove na kulturnom i umjetničkom promicanju Općine, – osigurava sredstva za zadovoljavanje potreba u kulturi, – usklađuje izradu i odabir programa u športu, tehničkoj kulturi i utvrđivanje uvjeta za provođenje programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi, – obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Općini Žumberak, izradu i izvršenje proračuna Općine, – organizira zaštitu od požara i civilnu zaštitu na svom području, vodi brigu i poduzima mjere za unapređenje zaštite od požara, sukladno zakonu, – obavlja inspekcijske poslove koji nisu u nadležnosti drugih tijela. Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrobnije se utvrđuju u okviru djelokruga Općinskog vijeća ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća, a u skladu s odredbama zakona.

Članak 16.
Općina obavlja dio poslova iz djelokruga državne uprave, koji joj budu prenijeti posebnim zakonom.

III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 17.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana u skladu sa zakonom i Statutom.

Članak 18.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o prijedlogu za promjenu područja Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i statutom. Referendum raspisuje Općinsko vijeće. Prijedlog za raspisivanje referenduma može podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, polovina mjesnih odbora na području Općine i 20% birača upisanih u popis birača Općine.

Članak 19.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine i upisani su u popis birača.

Članak 20.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće.

Članak 21.
Prijedlog koji na referendumu ne bude prihvaćen, može se ponovno iznijeti na referendumu nakon proteka vremena određenog zakonom.

Članak 22.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Članak 23.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegovog djelokruga . Općinsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje deset posto birača upisanih u popis birača Općine. Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima zahtjeva najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga. Općinsko vijeće i općinski načelnik dužni su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad njegovih tijela te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti. Općinski načelnik je dužan građanima i pravnim osobama dati odgovor na podnijete predstavke i pritužbe u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.

IV. TIJELA OPĆINE ŽUMBERAK

1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

Članak 24.
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 25.
Općinsko vijeće ima 13 (trinaest) članova.

Članak 26.
Članovi Općinskog vijeća biraju se na način i po postupku utvrđenim zakonom. Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri (4) godine. Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

Članak 27.
Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. Članu Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona. Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 28.
Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću. Član Općinskog vijeća za svoj rad u Općinskom vijeću ima pravo na naknadu troškova, u skladu sa posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 29.
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Članak 30.
Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 31.
Članovi Općinskog vijeća mogu općinskom načelniku postavljati pitanja o njegovu radu. Pitanja mogu biti postavljena usmeno na sjednici Općinskog vijeća ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Općinskog vijeća.

Članak 32.
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna tekuće godine za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka, Općinsko vijeće može od općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Članak 33.
Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća: zastupa Općinsko vijeće saziva i organizira te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća predlaže dnevni red Općinskog vijeća upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak brine o postupku donošenja odluka i općih akata održava red na sjednici Općinskog vijeća usklađuje rad radnih tijela potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće brine o suradnji Općinskog vijeća i načelnika brine o zaštiti prava vijećnika obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća Predsjednik Vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva. Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 4. ovoga članka, sjednicu će sazvati općinski načelnik u daljnjem roku od 15 dana. Nakon proteka rokova iz stavka 5. ovoga članka, sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 34.
U okviru samoupravnog djelokruga, Općinsko vijeće: – donosi Statut Općine, – donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, – osniva i bira članove radnih tijela Općinskog Vijeća te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom – uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine – osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, – obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća

Članak 35.
Općinsko vijeće može raspravljati i odlučivati ako je na sjednici nazočna većina članova, a odlučuje većinom glasova nazočnih članova. Statut Općine, poslovnik, proračun i godišnji obračun donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. Općinsko vijeće može poslovnikom odrediti i druga pitanja o kojima odlučuje većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 36.
Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom Općine. Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje općinski načelnik i njegov zamjenik. Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se, u skladu s poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno. Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazivati telefonski i elektroničkim putem te se održavati putem video veze (videokonferencija).

Članak 37.
Članu Općinskog vijeća mandat prestaje prije isteka redovitoga četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima: – ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, – ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke, – ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude, – ako odjavi prebivalište s područja jedinice, danom odjave prebivališta, – ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka, – smrću.

Članak 38.
Općinsko vijeće osniva stalne i povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegovog djelokruga. Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

Članak 39.
Stalna radna tijela Općinskog vijeća su: 1. Mandatna komisija 2. Odbor za izbor i imenovanje 3. Odbor za Statut i Poslovnik 4. Odbor za financije 5. Odbor za gospodarski razvoj i malo poduzetništvo 6. Odbor za prostorno uređenje i komunalni sustav 7. Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu 8. Odbor za kulturu i školstvo 9. Odbor za sport 10. Odbor za turizam

2. IZVRŠNA TIJELA

Članak 40.
Izvršno tijelo Općine je općinski načelnik.

Članak 41.
Općinski načelnik i zamjenik općinskog na čelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Članak 42.
Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona: – danom podnošenja ostavke, – danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, – danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, – danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, – danom odjave prebivališta s područja Općine Žumberak, – danom prestanka hrvatskog državljanstva, – smrću. Općinsko vijeće će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novoga općinskog načelnika. Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u toj se jedinici neće raspisati i održati prijevremeni izbori za izbor općinskog načelnika, već će dužnost načelnika, do kraja mandata obavljati njegov zamjenik. Ako prestane mandat zamjeniku općinskog načelnika neće se raspisivati prijevremeni izbori.

Članak 43.
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti. Općinsko vijeće može raspisati referendum o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika u slučaju: – kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća, – kada svojim radom prouzroče Općini znatnu materijalnu štetu Pod pojmom znatne materijalne štete iz stavka 2. ovoga članka smatra se šteta u iznosu od 1% od proračuna Općine u tekućoj godini, a ako 1% od proračuna iznosi preko 500.000 (petsto tisuća) kuna pod znatnom materijalnom štetom smatra se šteta u iznosu od 500.000 kuna. Na referendum iz stavka 2. ovoga članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prijedlog za raspisivanje referenduma o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika može podnijeti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. Odluka o raspisivanju referenduma o razrješenju općinskog načelnika, i njegovog zamjenika donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. Ako na referendumu o pitanju iz stavka 1. ovoga članka bude donesena odluka o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika. Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Referendum iz stavka 2. ovoga članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od ranije održanog referenduma o istom pitanju.

Članak 44.
Birači upisani u popis birača općine imaju pravo Općinskom vijeću predložiti raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Odluku o raspisivanju referenduma Općinsko vijeće mora donijeti u roku od 30 dana od prijema prijedloga. Referendum iz stavka 1. ovoga članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od ranije održanog referenduma o istom pitanju. Na referendum iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 45.
Općinski načelnik ima zamjenika koji se bira na općim i izravnim izborima sukladno posebnom zakonu. Zamjenik načelnika koji ne obavlja dužnost profesionalno ima pravo na naknadu za svoj rad u skladu sa posebnom Odlukom Općinskog vijeća.

Članak 46.
Općinski načelnik zastupa Općinu. Općinski načelnik odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Općine. Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od petnaest dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik dužan je u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene statutom Općine, u skladu sa zakonom.

Članak 47.
Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti,zamjenjuje zamjenik, u skladu sa statutom. Općinski načelnik, u skladu sa statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost općinskog načelnika za njihovo obavljanje.

Članak 48.
Izvršne poslove obavlja u Općini općinski načelnik.

Članak 49.
Općinski načelnik: 1. priprema prijedloge općih akata, 2. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog Vijeća, 3. usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad, 4. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom 5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000 000 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima 6. obavlja i druge poslove utvrđene statutom i drugim propisima. U slučaju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina čija ukupna vrijednost prelazi 0,5%, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000 000 (jedan milijun) kuna od iznosa prihoda iz točke 5. stavka 1. ovoga članka, donosi Općinsko vijeće.

V. UPRAVNI ODJELI I SLUŽBE

Članak 50.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslova državne uprave prenijetih na nju, odlukom Općinskog vijeća ustrojava se jedinstveni upravni odjel. Upravnim odjelom iz stavka 1. ovog članka upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik. Ustrojstvo upravnog odjela uređuje se općim aktom Općine u skladu sa statutom i zakonom.

Članak 51.
Upravne, stručne i ostale poslove u jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici. Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove. Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika uređuju se posebnim zakonom.

Članak 52.
Jedinstveni Upravni odjel Općine u okviru svog djelokruga i ovlasti: – neposredno izvršava odluke i druge opće akte Općinskog vijeća i osigurava njihovo provođenje, – neposredno izvršava poslove državne uprave kada su ti poslovi prenijeti u djelokrug Općine, – prati stanje za koje je osnovan i o tome izvješćuje općinskog načelnika, – priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće, priprema izvješća, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe načelnika i Općinskog vijeća, – pruža stručnu i drugu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Općine, – obavlja i druge poslove po nalogu načelnika, a za koje je ovlašten.

VI. JAVNE SLUŽBE

Članak 53.
Općina Žumberak u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom određeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 54.
Općina Žumberak osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 53. ovoga statuta osnivanjem trgovačkih društva. U trgovačkim društvima u kojima Općina Žumberak ima udjele ili dionice, općinski načelnik je član skupštine društva. Obavljanje određenih djelatnosti Općina Žumberak može povjeriti drugim fizičkim i pravnim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

VII. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 55.
Radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, osnivaju se mjesni odbori.

Članak 56.
Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu. Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 57.
Mjesni odbori na području Općine Žumberak su: 1. Mjesni odbor Kalje (za područje naselja Grič, Hartje, Kalje, Petričko selo, Tomaševci, Višći vrh) . 2. Mjesni odbor Kostanjevac (za područje naselja Jurkovo selo, Kostanjevac, Žamarija). 3. Mjesni odbor Kupčina Žumberačka (za područje Grgetići, Žumberak, Kupčina Žumberačka) . 4. Mjesni odbor Mrzlo polje (za područje naselja Glušinja, Javor, Mrzlo polje Žumberačko ). 5. Mjesni odbor Oštrc (za područje naselja Donji Oštrc , Gornji Oštrc, Radinovo brdo, Tupčina). 6. Mjesni odbor Sošice (za područje naselja Cernik, Jezernice, Reštovo Žumberačko, Sopote, Sošice, Stari grad Žumberak). 7. Mjesni odbor Visoče (za područje naselja Kordići Žumberački, Visoče, Plavci). 8. Mjesni odbor Željezno Žumberačko (za područje naselja Drašći Vrh, Veliki Vrh, Vukovo brdo, Vlašić brdo, Željezno Žumberačko).

Članak 58.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, njihove organizacije i udruženja. U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovoga članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku načelniku.

Članak 59.
Načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom. Ako načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora. Pravovaljani prijedlog načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijma prijedloga.

Članak 60.
U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 61.
Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora.

Članak 62.
Članove Vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju prebivalište na tom području koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. Mandat članova Vijeća mjesnog odbora traje 4 (četiri) godine.

Članak 63.
Vijeće mjesnog odbora ima: -3 članova u mjesnom odboru koji ima manje od 100 birača, -5 članova u mjesnom odboru koji ima preko 101 birača.

Članak 64.
Vijeće mjesnog odbora iz svoga sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika Vijeća i njegovog zamjenika na vrijeme od četiri godine. Predsjednik Vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara Vijeću mjesnog odbora odnosno općinskom načelniku za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga Općine. Za predsjednika Vijeća odnosno njegovog zamjenika izabran je član Vijeća mjesnog odbora koji dobije natpolovičnu većinu glasova svih članova Vijeća mjesnog odbora.

Članak 65.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Općine i odlukama Općinskog vijeća i načelnika.

Članak 66.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito glede vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u području zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 67.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značenja za rad mjesnog odbora.

Članak 68.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 69.
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana. Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu. Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 70.
Obavljanje administrativnih i drugih poslova kao i prostor za potrebe rada mjesnog odbora osigurava Općinsko vijeće.

Članak 71.
Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i načelnik. O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 72.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja načelnik. Načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

VIII.IMOVINA I FINANCIRANJE RADA

Članak 73.
Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini Žumberak čine imovinu Općine Žumberak. Općina mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.

Članak 74.
Općina ima prihode kojima u okviru svoga samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima koje Općina obavlja u skladu sa zakonom. Obveze, odnosno rashodi Općine razmjerni su prihodima koje Općina ostvari sukladno utvrđenim izvorima financiranja.

Članak 75.
Prihodi Općine su: 1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe 2. prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava, 3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u njezinom vlasništvu, odnosno u kojima ima udio ili dionice, 4. prihodi od naknada za koncesiju koje daje Općinsko vijeće, 5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sama propiše u skladu sa zakonom, 6. udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom, 7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu, 8. drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 76.
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Žumberak iskazuju se u proračunu Općine Žumberak. Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu. Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 77.
Proračun Općine Žumberak i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 78.
Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom. Ako se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 79.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda. Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

Članak 80.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće. Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

IX. AKTI OPĆINE

1. OPĆI AKTI

Članak 81.
Općinsko vijeće, na temelju prava i ovlasti utvrđenih zakonom i ovim Statutom, donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke. Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima. Način i postupak donošenja akata iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se Poslovnikom Vijeća.

Članak 82.
Prije nego što stupi na snagu opći akt obavezno se objavljuje u službenom glasilu Glasniku Zagrebačke županije. Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može se iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave. Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 83.
Općinski načelnik osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća na način i u postupku propisanom statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.

Članak 84.
Upravna tijela osnovana za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih akata Općinskog vijeća. U provođenju nadzora iz stavka 1. ovoga članka upravna tijela mogu u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom.

2. POJEDINAČNI AKTI

Članak 85.
Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća kad je to određeno zakonom, pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba donose tijela državne uprave. Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka koje donose općinska upravna tijela, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije, a protiv pojedinačnih akata koja u prvom stupnju donose upravna tijela županije, može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano. Na donošenje akata iz ovoga članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave. U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnih pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor. Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 86.
Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza lokalnih poreza, doprinosa i naknada, odnosno poreza, doprinosa i naknada koji su prihod Općine donosi se po skraćenom upravnom postupku. Skraćeni upravni postupak provodi se i kod pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina osnivač.

Članak 87.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

X. JAVNOST RADA

Članak 88.
Rad Općinskog vijeća i načelnika je javan.

Članak 89.
Javnost rada Općinskog vijeća i načelnika osigurava se: – javnim održavanjem sjednica, – izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, – objavljivanjem općih akata u službenom glasilu Općine ili u Glasniku Zagrebačke županije i na web stranicama Općine Žumberak

XI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 90.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, načelnik i Odbor za Statut i Poslovnik. Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća. Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta. Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 91.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine Žumberak (“Glasnik Zagrebačke županije” br. 05/06.)

Članak 92.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Glasniku Zagrebačke županije».

KLASA: 021-05/09-01/01
URBROJ: 238/34-09-02-02
Kostanjevac, 24. studeni 2009. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ŽUMBERAKIvica Berdik

Statut Općine Žumberak

Izmjene i dopune statuta Općine Žumberak