Ispis

Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za nabavu opreme za novorođenčad

Na temelju članka B.c.5 Nacionalne populacijske politike (Narodne novine “broj 132/06)i članka Statuta Općine Žumberak “Glasnik Zagrebačke Županije boj 29/2009 ,08/2012.) Općinsko Vijeće Općine Žumberak na izvanrednoj sjednici održanoj 17. rujna 2015. godine, donijelo je

O D L U K U

O ISPLATI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENČAD

Članak 1.

Roditeljima ili samohranom roditelju djeteta rođenog u 2015 godini s prebivalištem na području općine Žumberak u trajanju najmanje 6 mjeseci ispatiti će se, na temelju podnesenog zahtijeva, jednokratna novčana pomoć za nabavu opreme u iznosu od :

 

a) 2.000,00 kn za prvo i drugo dijete

b) 3.000,00 kn za treće dijete

c) 4.000,00 kn za četvrto , odnosno za svako slijedeće rođeno dijete po 1.000,00 kn više.

 

Članak 2.

Novčana pomoć iz članka 1. ove Odluke isplaćivati će se na tekući račun jednog od roditelja u roku 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

Članak 3.

Podnosioci zahtjeva iz članka 1.ove Odluke dužni su prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu novčane pomoći dati na uvid važeću osobnu iskaznicu radi utvrđivanja adrese prebivališta na području Općine Žumberak, te dostaviti presliku rodnog lista djeteta, presliku prijave prebivališta djeteta i presliku kartice tekućeg računa jednog od roditelja.

 

Članak 4.

Obavezuje se jedan od roditelja i novorođenče imati prijavljeno prebivalište na području općine Žumberak naredne dvije godine računajući od dana stjecanja prava na naknadu.

Članak 5.

Roditelj ili samohrani roditelj koji prilikom podnošenja zahtjeva da neistinite ili netočne podatke te na temelju istih primi isplatu jednokratne novčane pomoći, a naknadno se utvrdi da ne ispunjava uvjete za istu, dužan je vratiti isplaćeni iznos pomoći sa zakonskim zateznim kamatama od dana isplate.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka od 03.09.2007.

Klasa: 022-02/07-01-31 Urbroj: 238/34-07-01-07

Ova Odluka primjenjuje se do daljega ista će se objaviti i na web stranicama općine Žumberak.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objaviti će se u “Glasniku Zagrebačke županije.”

 

Klasa: 021-05/15-01-01

Urbroj: 238/34-15-01-02

Kostanjevac 17.rujna 2015.

Predsjednik općinskog vijeća

Ivica Berdik

Zahtjev možete preuzeti na ovom linku.