Ispis

PRORAČUN OPĆINE ŽUMBERAK za 2010. PO PROGRAMIMA

Stranica 1: Proračun – opći dio

PRORAČUN OPĆINE ŽUMBERAK za 2010.
PO PROGRAMIMA

ČLANAK 2 / STRANICA 2
OPĆINA ŽUMBERAK
Plan proračuna za 2010. godinu
POSEBNI DIO

BROJ

POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI

7,135,000.00
Glavni program 01 OPĆINA ŽUMBERAK

7,135,000.00
Program 01 0101 UPRAVA I ADMINISTRACIJA

1,304,000.00
Aktivnost 01 0101 A100001 Redovite aktivnosti uprave i administracije

1,284,000.00

3 Rashodi poslovanja 1,079,000.00

31 Rashodi za zaposlene 686,000.00

311 Plaće 570,000.00

3111 Plaće za redovan rad 570,000.00
R001 31111 Plaće za zaposlene 570,000.00

312 Ostali rashodi za zaposlene 20,000.00

3121 Ostali rashodi za zaposlene 20,000.00
R002 31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 20,000.00

313 Doprinosi na plaće 96,000.00

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 88,000.00
R003 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 85,000.00
R004 31322 Osiguranje za slučaj nesreće na radu 3,000.00

3133 Doprinosi za zapošljavanje 8,000.00
R005 31331 Doprinosi za zapošljavanje 8,000.00

32 Materijalni rashodi 392,000.00

321 Naknade troškova zaposlenima 44,000.00

3211 Službena putovanja 19,000.00
R006 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 19,000.00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 22,000.00
R007 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 22,000.00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3,000.00
R008 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 3,000.00

322 Rashodi za materijal i energiju 138,000.00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13,000.00
R009 32211 Uredski materijal 8,000.00
R010 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 5,000.00

3223 Energija 125,000.00
R011 32231 Električna energija 5,000.00
R012 32231 Električna energija 100,000.00
R052 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 20,000.00

323 Rashodi za usluge 56,000.00

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15,000.00
R021 32311 Usluge telefona, telefaksa 15,000.00

3237 Intelektualne i osobne usluge 25,000.00
R024 32372 Ugovori o djelu 10,000.00
R025 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 10,000.00
R026 32375 Geodetsko-katastarske usluge 5,000.00

3238 Računalne usluge 10,000.00
R027 32381 Usluge ažuriranja računalnih baza 10,000.00

3239 Ostale usluge 6,000.00
R029 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 1,000.00
R028 32399 Ostale nespomenute usluge 5,000.00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 154,000.00

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 130,000.00
R030 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 130,000.00

3293 Reprezentacija 15,000.00
R031 32931 Reprezentacija 15,000.00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9,000.00
R032 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9,000.00

34 Financijski rashodi 1,000.00

343 Ostali financijski rashodi 1,000.00

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1,000.00
R033 34311 Usluge banaka 1,000.00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 205,000.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 205,000.00

422 Postrojenja i oprema 15,000.00

4221 Uredska oprema i namještaj 15,000.00
R063 42211 Računala i računalna oprema 10,000.00
R064 42212 Uredski namještaj 5,000.00

423 Prijevozna sredstva 190,000.00

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 190,000.00
R067 42319 Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu 190,000.00
Aktivnost 01 0101 A100002 Nabava i opremanje namještajem, uredskom i računalnom opremom

20,000.00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20,000.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20,000.00

421 Građevinski objekti 20,000.00

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 20,000.00
R055 42139 Ostali slični prometni objekti 20,000.00
Program 01 0102 KOMUNALNE DJELATNOSTI

4,302,000.00
Aktivnost 01 0102 A200001 Održavanje nerazvrstanih cesta

130,000.00

3 Rashodi poslovanja 130,000.00

32 Materijalni rashodi 130,000.00

323 Rashodi za usluge 130,000.00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 130,000.00
R016 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 80,000.00
R017 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50,000.00
Aktivnost 01 0102 A200002 održavanje javnne rasvjete

25,000.00

3 Rashodi poslovanja 25,000.00

32 Materijalni rashodi 25,000.00

323 Rashodi za usluge 25,000.00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25,000.00
R019 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25,000.00
Aktivnost 01 0102 A200004 Upravljanje grobljima

52,000.00

3 Rashodi poslovanja 52,000.00

32 Materijalni rashodi 52,000.00

322 Rashodi za materijal i energiju 2,000.00

3223 Energija 2,000.00
R013 32231 Električna energija 2,000.00

323 Rashodi za usluge 50,000.00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50,000.00
R018 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50,000.00
Aktivnost 01 0102 A200005 Gospodarenje otpadom

210,000.00

3 Rashodi poslovanja 10,000.00

32 Materijalni rashodi 10,000.00

323 Rashodi za usluge 10,000.00

3234 Komunalne usluge 10,000.00
R022 32344 Dimnjačarske i ekološke usluge 10,000.00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200,000.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200,000.00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 200,000.00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 200,000.00
R065 42641 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 200,000.00
Kapitalni projekt 01 0102 K200021 Izgradnja i asfaltiranje lokalnih cesta

100,000.00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100,000.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100,000.00

421 Građevinski objekti 100,000.00

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 100,000.00
R053 42131 Ceste 100,000.00
Kapitalni projekt 01 0102 K200022 Izgradnja javne rasvjete

100,000.00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100,000.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100,000.00

421 Građevinski objekti 100,000.00

4214 Ostali građevinski objekti 100,000.00
R060 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 100,000.00
Kapitalni projekt 01 0102 K200023 Izgradnja vodovoda

685,000.00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 685,000.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 685,000.00

421 Građevinski objekti 685,000.00

4214 Ostali građevinski objekti 685,000.00
R056 42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 65,000.00
R058 42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 100,000.00
R059 42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 520,000.00
Tekući projekt 01 0102 T200011 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

1,000,000.00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1,000,000.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1,000,000.00

421 Građevinski objekti 1,000,000.00

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 1,000,000.00
R054 42131 Ceste 1,000,000.00
Tekući projekt 01 0102 T200013 Izgradnja vodovoda

2,000,000.00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2,000,000.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2,000,000.00

421 Građevinski objekti 2,000,000.00

4214 Ostali građevinski objekti 2,000,000.00
R057 42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 2,000,000.00
Program 01 0103 GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA

210,000.00
Aktivnost 01 0103 A300001 Subvencije trgovačkim društvima

200,000.00

3 Rashodi poslovanja 200,000.00

35 Subvencije 200,000.00

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 200,000.00

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 200,000.00
R034 35121 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 200,000.00
Aktivnost 01 0103 A300002 Subvencije u poljoprivredi

10,000.00

3 Rashodi poslovanja 10,000.00

35 Subvencije 10,000.00

352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 10,000.00

3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 10,000.00
R035 35231 Subvencije poljoprivrednicima 10,000.00
Program 01 0104 OBRAZOVAJE, SOCIJALNA ZAŠTITA I ZDRAVSTVO

273,000.00
Aktivnost 01 0104 A400001 Program “Pomoć u kući starijim i nemoćnim”

120,000.00

3 Rashodi poslovanja 120,000.00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 120,000.00

371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 120,000.00

3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 120,000.00
R037 37124 Pomoć i njega u kući 120,000.00
Aktivnost 01 0104 A400002 Pomoć socijalno ugroženima

75,000.00

3 Rashodi poslovanja 75,000.00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 75,000.00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 75,000.00

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 65,000.00
R038 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 65,000.00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 10,000.00
R042 37224 Prehrana 10,000.00
Aktivnost 01 0104 A400003 Sufinanciranje školskih aktivnosti

15,000.00

3 Rashodi poslovanja 15,000.00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10,000.00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10,000.00

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 10,000.00
R039 37215 Stipendije i školarine 10,000.00

38 Ostali rashodi 5,000.00

381 Tekuće donacije 5,000.00

3811 Tekuće donacije u novcu 5,000.00
R046 38119 Ostale tekuće donacije 5,000.00
Aktivnost 01 0104 A400005 Sufinanciranje dovoza pitke vode

3,000.00

3 Rashodi poslovanja 3,000.00

32 Materijalni rashodi 3,000.00

323 Rashodi za usluge 3,000.00

3234 Komunalne usluge 3,000.00
R023 32341 Opskrba vodom 3,000.00
Aktivnost 01 0104 A400006 Razni oblici pomoći

42,000.00

3 Rashodi poslovanja 42,000.00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 27,000.00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 27,000.00

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 15,000.00
R040 37217 Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 10,000.00
R050 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 5,000.00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 12,000.00
R041 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 12,000.00

38 Ostali rashodi 15,000.00

381 Tekuće donacije 15,000.00

3811 Tekuće donacije u novcu 15,000.00
R043 38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 8,000.00
R051 38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 3,000.00
R045 38119 Ostale tekuće donacije 4,000.00
Aktivnost 01 0104 A400007 Predškolski odgoj (“Mala škola”)

18,000.00

3 Rashodi poslovanja 18,000.00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 18,000.00

363 Pomoći unutar opće države 18,000.00

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 18,000.00
R036 36311 Ostali rashodi vrtić i predškola 18,000.00
Program 01 0105 SPORT, KULTURA, RELIGIJA, CIVIL. ZAJEDNICA I OSTALO

76,000.00
Aktivnost 01 0105 A500001 Protupožarna zaštita

66,000.00

3 Rashodi poslovanja 66,000.00

38 Ostali rashodi 66,000.00

381 Tekuće donacije 66,000.00

3811 Tekuće donacije u novcu 66,000.00
R047 38119 Ostale tekuće donacije 45,000.00
R048 38119 Ostale tekuće donacije 6,000.00
R049 38119 Ostale tekuće donacije 15,000.00
Aktivnost 01 0105 A500002 Razvoj sporta

10,000.00

3 Rashodi poslovanja 10,000.00

38 Ostali rashodi 10,000.00

381 Tekuće donacije 10,000.00

3811 Tekuće donacije u novcu 10,000.00
R044 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 10,000.00
Program 01 0106 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA

970,000.00
Aktivnost 01 0106 A600001 Održavanje građevinskih objekata

430,000.00

3 Rashodi poslovanja 60,000.00

32 Materijalni rashodi 60,000.00

322 Rashodi za materijal i energiju 30,000.00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 30,000.00
R020 32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 30,000.00

323 Rashodi za usluge 30,000.00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30,000.00
R014 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 15,000.00
R015 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 15,000.00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 370,000.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 370,000.00

421 Građevinski objekti 370,000.00

4214 Ostali građevinski objekti 370,000.00
R066 42146 Spomenici (povijesni, kulturni i slično) 370,000.00
Kapitalni projekt 01 0106 K600021 Izgradnja mrtvačnica

540,000.00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 540,000.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 540,000.00

421 Građevinski objekti 540,000.00

4214 Ostali građevinski objekti 540,000.00
R061 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 500,000.00
R062 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 40,000.00
KLASA: 400-01/10-01
UR.BROJ: 238/34-10-01-01
DATUM: 24.studenog 2009
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
_________________________________
IVICA BERDIK