Broj pregleda: 735

Novi portal sa vijestima

Kako bi ubrzali ažuriranje web stranica i time posjetiteljima ovih web stranica pružili bržu i točniju informaciju o tome što se događa na području Općine Žumberak, dodali smo stranicama novu platformu za ažuriranje vijesti, objavljivanje informacije i razmjenu podataka. Prelazak na novi sustav za upravljanje sadržajem omogućiti će svim općinskim djelatnicima samostalno i ažurno objavljivanje informacija. Orijentacija na publiciranje vijesti veliki je pomak u odnosu na dosadašnji način prezentacije. Time će najveći benefit imati upravo posjetitelji stranica jer će u svakom trenutku imati najsvježije vijesti na raspolaganju. Postojeći sadržaj biti će i dalje dostupan ali nove mogućnosti će zumberak.hr pretvoriti u prvo mjesto za informiranje kad su u pitanju općinske aktivnosti. Time će informiranost stanovništva i transparentnost rada Općine Žumberak dobiti novu dimenziju.


Broj pregleda: 57

Pravilnik o unutarnjem redu Općine Žumberak

Na temelju članka 53. Stavka 1. Statuta Općine Žumberak (Glasnik Zagrebačke županije broj 05/2006) Poglavarstvo Općine Žumberak na sjednici održanoj 18.01.2009. godine donijelo je

 

PRAVILNIK

o unutarnjem redu

I.OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Općinske uprave Općine Žumberak, radna mjesta opis poslovanja pojedinog radnog mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radno mjesto, broj službenika i namještenika te druga pitanja sukladno Zakonu.

Članak 2.

Općinsku upravu Općine Žumberak, čini jedan upravni odjel i to:

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Žumberak.

 

II. RUKOVOĐENJE ODJLOM

 

Članak 3.

Radom odjela rukovodi pročelnik.

Pročelnika bira i imenuje općinsko poglavarstvo na temelju provedenog javnog natječaja.

 

III. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 4.

U Jedinstvenom upravnom odjelu za opću upravu i društvene djelatnosti ustrojena su slijedeća radna mjesta:

 

1. PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

– uvjeti: visoka stručna sprema ekonomskog smjera ili pravnog

-5 godine radnog iskustva na poslovima u upravnim tijelima

-položen državni stručni ispit

– broj izvršitelja: 1

-opis poslova:

-rukovodi radom odjela i koordinira suradnju sa ostalim odjelima,

-organizira rad, daje upute službenicima za obavljanje poslova,

-brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika,

-izrađuje plan i program rada odjela,

-provodi odluke Općinskog Vijeća i Općinskog poglavarstva,

-vrši nadzor nad provođenjem odluka čije je provođenje u nadležnosti poslova odjela,

-prati pravne propise, a naročito propise iz oblasti rada i nadležnosti odjela,

– predlaže donošenje akata iz nadležnosti Općinskog poglavarstva a vezano

uz poslove odjela,

-odgovara za pravodobnost i zakonitost rada odjela,

-obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika članova Općinskog poglavarstva i predsjednika općinskog vijeća,

-obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom i aktima općinskog vijeća.

 

2. VIŠI ADMINISTRATIVNI REFERENT

-uvjeti: VSS visoke stručne spreme ekonomskog ili upravnog smjera

– 1 godina radnog iskustva u struci poznavanje rada na računalu

– položen državni stručni ispit

– broj izvršitelja 1

opis poslova :

-priprema nacrta općih akata u vezi s uredskim poslovanjem,

-obavlja poslove iz djelokruga socijalne skrbi po programu, “Program pomoć u kući ”

-radi na izradi upravnih rješenja,

– obavljanje poslova za potrebe načelnika u svezi sa prijemom stranaka i telefonskih

poruka

-obavlja sve poslove u svezi s radom načelnika a s tim u vezi naročito brine o dnevnom

mjesečnom i višemjesečnom rasporedu radnih obaveza i zadataka načelnika,

-obavlja poslove prijepisa svih dokumenata potrebe načelnika, Općinskog vijeća radnih

tijela Općinskog vijeća i mjesnih odbora.

 

3. STRUČNI REFERENT ZA FINANCIJE

-uvjeti VŠS ekonomskog ili upravnog smjera

– 1 godina radnog iskustva u struci

-položen držani stručni ispit

-broj izvršitelja: 1

-opis poslova :

-obračun plaća i ugovora o djelu

-unosi i vodi podatke o uplatama i plaćanju obveza (knjiženje),

-vrši poslove kontiranja ulaznih dokumenata,

-vodi knjigu ulaznih računa,

-priprema naloge za plaćanje,

-prati i kontrolira izvode žiro računa,

-vodi knjigu imovine,

-vodi blagajnu i piše blagajničko izvješće,

-vrši druge poslove po nalogu Pročelnika odjela.

 

4. KOMUNALNI REDAR

-uvjeti: srednja stručna sprema tehničkog ili građevinskog smjera

– 1 godina radog iskustva u struci

– položen državni stručni ispiti

– broj izvršitelja: 1

-opis poslova :

-nadzire provođenje odluka i drugih akata iz oblasti komunalnog gospodarstva,a naročito

komunalnog reda,

-obavlja nadzor nad radom ugostiteljskih, trgovačkih i drugih objekata u djelu koji se odnosi

na komunalni red,

– donosi rješenja iz oblati komunalnog reda,

– izriče mandatne globe i predlaže pokretanje prekršajnog postupka,

– obilazi teren te na temelju uočenog stanja predlaže donošenje određenih odluka ili poduzimanje potrebnih radnji u cilju unaprjeđenja kvalitete stanovanja i života u općini Žumberak.

– sudjeluje u izradi akata iz svog djelokruga rada,

– vodi zapisnike radnog tijela Općinskog vijeća iz područja zaštite okoliša,

– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika odjela.

 

 

Članak 7.

Pravilnik, za sva službenička radna mjesta potrebno je ispunjavati poseban uvjet:

poznavanje rada na osobnom računalu .

Za pojedina radna mjesta moraju biti ispunjeni posebni uvjeti,ako su oni propisani, kao obavezni posebnim zakonom.

Službenici i namještenici za svoj rad odgovorni su pročelniku odjela.

Službenici i namještenici dužni su međusobno surađivati u radu čuvati službenu i drugu poslovnu tajnu.

 

Članak 8.

Pročelnik može pisanim ovlaštenjem ovlastiti službenika da u okviru svojih poslova samostalno rješava i potpisuje akte.

 

Ovlaštenjem iz stavka 1. ovog članka odrađuju se poslovi i akti koje službenik može samostalno potpisivati. Ovlaštenje se može povući u svako doba.

 

Članak 9.

Službenici i namještenici primaju se u službu putem natječaja koji se objavljuje u “Narodnim novinama.”

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj ne smije biti kraći od 8 ni duži od 15 dana.

Molbe pristigle na natječaj razmatra Natječajna komisija koja se sastoji od 3 člana, koje imenuje pročelnik.

Rješenje o prijemu u službu i rješenje o rasporedu donosi pročelnik Odjela.

 

Članak 10.

U službu može biti primljena osoba koja nema položen državni stručni ispit pod uvjetom da isti položi u zakonskom roku koji se računa od dana rasporeda u službu.

Članak 11.

Probni rad za sve osobe koje se primaju u službu na neodređeno vrijeme traje 3 (tri ) mjeseca.

Tijekom probnog rada obavlja se i provjera stručnih i drugih radnih sposobnosti od strane voditelja službe, a ako se radi o voditelju službe onda od strane pročelnika.

 

Ako osoba ne zadovoljava na probnom radu, otkazuje se služba.

 

Članak 12.

Službenika se može premjestiti na drugo radno mjesto Općinske uprave,a radi potreba obavljanja poslova u Općinskoj upravi pod uvjetom da ne radi u istoj skupini poslova i da su uvjeti tog radnog mjesta isti kao i uvjeti radnog mjesta na kojem je bio raspoređen u trenutku premještaja.

Službenika se može uz njegov pristanak, premjestiti na radno mjesto u Općinskoj upravi za koje ispunjava uvjete, bez obzira na vrstu poslova koje je obavljao do premještaja.

 

Članak 13.

PLAĆA

Službenici i namještenici za svoj rad primaju plaću koju čini umnožak koeficijenta složenosti poslovala radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće uvećanu za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Koeficijent složenosti poslova i osnovica za izračun plaće utvrđuju se aktom općinskog poglavarstva.

 

RADNO VRIJEME

 

Članak 14.

Radno vrijeme Odjela određuje se aktom Općinskog poglavarstva.

 

U slučaju da službenik ili namještenik, zbog potreba posla radi duže od utvrđenog radnog vremena, ostvaruje pravo na preraspodjelu radnog vremena uz suglasnost pročelnika.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članka 15.

Službenici i namještenici zaposleni u Odjelu rasporediti će se na radna mjesta utvrđena ovim Pravilnikom a ovisno o svojoj stručnoj spremi i poslovima koji su do sada obavljali.

 

Članak 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenim stranicama općine Žumberak.

 

 

Klasa: 022-05/08-01/2

Urbroj: 238/34-08-01

U Kostanjevu 18.01.2009.

 

Načelnik

Općine Žumberak

Zdenko Šiljak


Broj pregleda: 20

Odluka o davanju Koncesije

Odluka o davanju koncesije