Ispis

PRORAČUN OPĆINE ŽUMBERAK ZA 2010. GODINU

Stranica 2: Proračun po programima

PRORAČUN OPĆINE ŽUMBERAK za 2010.

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 96/03,94/07. )
Statuta općine Žumberak (Glasnik Zagrebačke županije broj 29/2009) . Općinsko vijeće Općine
Žumberak na sjednici održanoj 24. studenog 2009. godine donijelo je
ODLUKU
O PRORAČUNU OPĆINE ŽUMBERAK ZA 2010. GODINU
OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja
6,705,000.00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
430,000.00
Rashodi poslovanja
1,915,000.00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
5,220,000.00
RAZLIKA – MANJAK
0.00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
0.00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
0.00
BROJ

KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 6,705,000.00
61 Prihodi od poreza 1,216,000.00
611 Porez i prirez na dohodak 1,105,500.00
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 1,000,000.00
61112 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa i drugih samostalnih djelatnost 1,000,000.00
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 80,000.00
61121 Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih za 50,000.00
61123 Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koje se povremeno obavljaju 30,000.00
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 500.00
61141 Porez i prirez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti 500.00
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 25,000.00
61151 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 25,000.00
613 Porezi na imovinu 70,000.00
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 30,000.00
61314 Porez na kuće za odmor 30,000.00
6134 Povremeni porezi na imovinu 40,000.00
61341 Porez na promet nekretnina 40,000.00
614 Porezi na robu i usluge 40,000.00
6142 Porez na promet 15,000.00
61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 15,000.00
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 25,000.00
61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 25,000.00
616 Ostali prihodi od poreza 500.00
6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza 500.00
61639 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza 500.00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 5,175,000.00
633 Pomoći iz proračuna 3,075,000.00
6331 Tekuće pomoći iz proračuna 1,175,000.00
63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 1,175,000.00
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 1,900,000.00
63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 1,200,000.00
63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 700,000.00
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 2,100,000.00
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 2,100,000.00
63422 Kapitalne pomoći od ostalih proračunskih korisnika 1,400,000.00
63423 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova 700,000.00
64 Prihodi od imovine 29,500.00
641 Prihodi od financijske imovine 6,000.00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 5,000.00
64132 Kamate na depozite po viđenju 5,000.00
6414 Prihodi od zateznih kamata 1,000.00
64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 1,000.00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 23,500.00
6421 Naknade za koncesije 3,000.00
64219 Naknade za ostale koncesije 3,000.00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 15,000.00
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine 15,000.00
6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 5,500.00
64236 Prihodi od spomeničke rente 500.00
64239 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 5,000.00
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 234,500.00
651 Administrativne (upravne) pristojbe 5,500.00
6512 “Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade” 5,000.00
65129 Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom 5,000.00
6513 Ostale upravne pristojbe 500.00
65139 Prihod od prodaje državnih biljega 500.00
652 Prihodi po posebnim propisima 229,000.00
6523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 40,000.00
65231 Komunalni doprinosi 10,000.00
65232 Komunalne naknade 30,000.00
6524 Doprinosi za šume 120,000.00
65241 Doprinosi za šume 120,000.00
6526 Ostali nespomenuti prihodi 69,000.00
65269 Ostali nespomenuti prihodi 69,000.00
66 Ostali prihodi 50,000.00
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih 50,000.00
6611 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti 50,000.00
66111 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti 50,000.00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 430,000.00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 30,000.00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 30,000.00
7111 Zemljište 30,000.00
71111 Poljoprivredno zemljište 30,000.00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 400,000.00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 400,000.00
7211 Stambeni objekti 400,000.00
72119 Ostali stambeni objekti 400,000.00
3 Rashodi poslovanja 1,915,000.00
31 Rashodi za zaposlene 686,000.00
311 Plaće 570,000.00
3111 Plaće za redovan rad 570,000.00
31111 Plaće za zaposlene 570,000.00
312 Ostali rashodi za zaposlene 20,000.00
3121 Ostali rashodi za zaposlene 20,000.00
31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 20,000.00
313 Doprinosi na plaće 96,000.00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 88,000.00
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 85,000.00
31322 Osiguranje za slučaj nesreće na radu 3,000.00
3133 Doprinosi za zapošljavanje 8,000.00
31331 Doprinosi za zapošljavanje 8,000.00
32 Materijalni rashodi 672,000.00
321 Naknade troškova zaposlenima 44,000.00
3211 Službena putovanja 19,000.00
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 19,000.00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 22,000.00
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 22,000.00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3,000.00
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 3,000.00
322 Rashodi za materijal i energiju 170,000.00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13,000.00
32211 Uredski materijal 8,000.00
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 5,000.00
3223 Energija 127,000.00
32231 Električna energija 107,000.00
32234 Motorni benzin i dizel gorivo 20,000.00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 30,000.00
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 30,000.00
323 Rashodi za usluge 304,000.00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15,000.00
32311 Usluge telefona, telefaksa 15,000.00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 235,000.00
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 15,000.00
32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 15,000.00
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 205,000.00
3234 Komunalne usluge 13,000.00
32341 Opskrba vodom 3,000.00
32344 Dimnjačarske i ekološke usluge 10,000.00
3237 Intelektualne i osobne usluge 25,000.00
32372 Ugovori o djelu 10,000.00
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 10,000.00
32375 Geodetsko-katastarske usluge 5,000.00
3238 Računalne usluge 10,000.00
32381 Usluge ažuriranja računalnih baza 10,000.00
3239 Ostale usluge 6,000.00
32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 1,000.00
32399 Ostale nespomenute usluge 5,000.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 154,000.00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 130,000.00
32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 130,000.00
3293 Reprezentacija 15,000.00
32931 Reprezentacija 15,000.00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9,000.00
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9,000.00
34 Financijski rashodi 1,000.00
343 Ostali financijski rashodi 1,000.00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1,000.00
34311 Usluge banaka 1,000.00
35 Subvencije 210,000.00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 200,000.00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 200,000.00
35121 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 200,000.00
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 10,000.00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 10,000.00
35231 Subvencije poljoprivrednicima 10,000.00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 18,000.00
363 Pomoći unutar opće države 18,000.00
3631 Tekuće pomoći unutar opće države 18,000.00
36311 Tekuće pomoći središnjem, županijskim, gradskim i općinskim proračunima 18,000.00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 232,000.00
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 120,000.00
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 120,000.00
37124 Pomoć i njega u kući 120,000.00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 112,000.00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 90,000.00
37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 65,000.00
37215 Stipendije i školarine 10,000.00
37217 Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 10,000.00
37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 5,000.00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 22,000.00
37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 12,000.00
37224 Prehrana 10,000.00
38 Ostali rashodi 96,000.00
381 Tekuće donacije 96,000.00
3811 Tekuće donacije u novcu 96,000.00
38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 11,000.00
38115 Tekuće donacije sportskim društvima 10,000.00
38119 Ostale tekuće donacije 75,000.00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5,220,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5,220,000.00
421 Građevinski objekti 4,815,000.00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 1,120,000.00
42131 Ceste 1,100,000.00
42139 Ostali slični prometni objekti 20,000.00
4214 Ostali građevinski objekti 3,695,000.00
42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 2,685,000.00
42144 Energetski i komunikacijski vodovi 100,000.00
42146 Spomenici (povijesni, kulturni i slično) 370,000.00
42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 540,000.00
422 Postrojenja i oprema 15,000.00
4221 Uredska oprema i namještaj 15,000.00
42211 Računala i računalna oprema 10,000.00
42212 Uredski namještaj 5,000.00
423 Prijevozna sredstva 190,000.00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 190,000.00
42319 Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu 190,000.00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 200,000.00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 200,000.00
42641 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 200,000.00
BROJ

KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA