Ispis

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Žumberak za 2014. godinu

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu ( „Narodne novine“ br. 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i 87/09) i članka 49. Statuta Općine Žumberak („Službeni Oglasnik Općine Žumberak“ br. 29/2009, 14/2013), Općinski načelnik, Zdenko Šiljak podnosi:

IZVJEŠĆE

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Žumberak za 2014. godinu

1. UVOD

Plan gospodarenja otpadom za Općinu Žumberak prihvaćen je 27. studeni 2014. godine, a u skladu je sa Zakonom o otpadu.

Plan je prihvatilo Općinsko Vijeće, a sukladno članku 7. Plana Gospodarenja Otpadom jednom godišnje ( do 30. travnja tekuće godine ) Općinski načelnik je u obvezi podnijeti Općinskom Vijeću izvješće o izvršenju Plana, a poglavito o provedbi utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera.

Prema Zakonu o otpadu (NN,br.178/04) grad i općina odgovorni su za gospodarenje otpadom a dužni su izraditi Plan gospodarenja otpadom koji mora biti usklađen sa Strategijom i planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske , te Strategijom zaštite okoliša.

2. OPĆINA ŽUMBERAK

Na području Općine Žumberak prema popisu stanovništva iz 2011. godine živi 872. stanovnika u naseljima:

Cernik, Donji Oštrc, Drašći Vrh, Glušinja, Gornji Oštrc, Grič, Grgetići, Hartje, Javor, Jezernice, Jurkovo Selo, Kalje, Kostanjevac, Kordići Žumberački, Kupčina Žumberačka, Markušići, Mrzlo polje Žumberačko, Petričko Selo, Plavci, Radinovo Brdo, Reštovo Žumberačko, Sopote, Sošice, Stupe, Stari grad Žumberački, Tomaševci, Tupčina, Veliki Vrh, Vlašić Brdo, Visoče, Višći Vrh, Vukovo Brdo, Žamarija, Željezno Žumberačko, Žumberak.

3. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u domaćinstvima na području Općine Žumberak vrši tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. iz Oroslavlja . Tako skupljeni otpad koncesionar odvozi na odlagalište otpada (na području Općine Žumberak nema odlagališta komunalnog otpada) , po domaćinstvima su podijeljene kante volumena120 li240 l kao i pravnim osobama.

Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih osoba provodi se jedanput tjedno, a veliki kontejneri sa groblja po pozivu.

Na području Općine Žumberak ne provodi se selektivno prikupljanje otpada (papira, kartona, plastike, stakla, metala i tekstila).

Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provodi se na način da građani iznesu glomazni otpad ispred kuće te se prema pozivu građana otpad odvozi kamionima.

4. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH DOMAĆINSTAVA U SUSTAV ORGANIZIRANOG ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

Odlukom općinskog Vijeća od 15. studeni 2007. godine svi vlasnici stambenog i poslovnog prostora na području Općine Žumberak dužni su koristiti uslugu sakupljanja i odvoza komunalnog otpada. , što predstavlja dobar temelj za provedbu predloženih mjera u Planu gospodarenja otpadom.

5. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG OTPADA

Na području Općine Žumberak nema aktivnog legalnog odlagališta komunalnog otpada, već EKO FLOR PLUS d.o.o. sakupljeni komunalni otpad odvozi na odlagalište s kojim ima sklopljeni ugovor. Općina kontinuirano vrši nadzor nad obavljenim poslom vezanim uz sakupljanje , odvoženje i odlaganje, prati trendove smanjivanja ili povećavanja količine otpada te na temelju tog nadzora donosi i planira potrebne mjere sa ciljem poboljšanja gospodarenja otpadom.

6. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA OTPADA

Divlja odlagališta su mjesta na koja neodgovorne pravne i fizičke osobe odlažu svoj otpad bez ikakvih dozvola. Takva odlagališta sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske moraju se odmah sanirati i zatvoriti, kako bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš, prvenstveno na podzemne vode.

Na području Općine Žumberak utvrđena su slijedeća divlja odlagališta otpada:

odlagalište Cvitkovača i Sošice- Tarači.

7. REDOSLIJED AKTIVNOSTI SANACIJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA I OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA

a)detektiranje najugroženijih dijelova okoliša radi određivanja prioriteta sanacije

b)sakupljanje ,odvoz i zbrinjavanje na (sanitarnom odlagalištu) neraspadljivog ili teško raspadljivog kućnog otpada

c) ukapanje ili zatrpavanje zemljom eventualnog raspadljivog otpada

d)sakupljanje i privremeno odlaganje glomaznog korisnog otpada (automobilskih karoserija,peći,hladnjaka i drugog metalnog otpada).

e)prešanje i odvoz na preradu glomaznog otpada

f)strojno planiranje navezenog građevinskog otpada ili njegovo odvoženje za nasipni materijal na poljske puteve

g)redoviti ili periodični odvoz kamene jalovine s privremenog odlagališta kako se nebi stvorila kritična masa i uvjeti za negativan utjecaj na okoliš

h)stalni monitoring nad divljim odlagalištima

i)postavljanje upozorenja zabrane bacanja i odlaganja otpada na dijelovima prirodnog okoliša koji su osobito izloženi zagađenju

j)pojačano motrenje nad dijelovima okoliša koji su učestalo ili kontinuirano izloženi onečišćenju

k)organiziranje akcije sakupljanja otpada u pojasu vodotokova u kojoj bi dragovoljno sudjelovali građani a posebno članovi svih udruga koje djeluju na području općine.

8. IZVORI I VISINA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU SANACIJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA OPĆINE ŽUMBERAK

Sredstva za provedbu sanacije onečišćenog okoliša kao i sredstva za provedbu preventivnih mjera protiv onečišćavanja osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade, proračuna općine,proračuna Zagrebačke županije,javnih poduzeća (Hrvatske šume, Hrvatske vode), sredstvima pravnih i fizičkih osoba koje su vlasnici nekretnina na kojima je otpad,sredstvima Ministarstva zaštite okoliša i prirode i sredstvima EU fondova. Procjena je da bi za provedbu aktivnosti i saniranje dijelova onečišćenog okoliša trebalo oko 300.000,00 KN.

Sanacijom divljih odlagališta i izgradnjom reciklažnih dvorišta kvaliteta zbrinjavanja komunalnog otpada bit će na zadovoljavajućem nivou, a smanjit će se i količine koje se odlažu na divlja odlagališta otpada..

U narednom razdoblju očekujemo intenziviranje aktivnosti oko izgradnje reciklažnih dvorišta, zaštite okoliša i načina zbrinjavanja otpada.

Općina Žumberak ima relativno čist i sačuvan prirodni okoliš (vodu,zrak,tlo), u Općini nema značajnije industrije a značajan se porast ne očekuje ni u dogledno vrijeme uz pretpostavku da će gospodarenje otpadom i druge mjere za zaštitu i očuvanje okoliša (biološke i krajobrazne raznolikosti)imati sve više standarde i kriterije ne očekuje se veći negativni utjecaj na okoliš i njegovo onečišćenje.

 

Načelnik Općine Žumberak

Zdenko Šiljak