Ispis

Na temelju članka 52 i 53. Statuta Općine Žumberak (“Glasnik Zagrebačke županije» broj 05/2006) te članka 21. Poslovnika Općinskog Poglavarstva Općine Žumberak (Glasnik Zagrebačke županije broj16/2007 ). Općinsko poglavarstvo Općine Žumberak na 7. redovnoj sjednici održanoj 03.09.2007. godine donijelo je

 

 

O D L U K U

O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI RODITELJIMA POVODOM ROĐENJA DJECE

Članak 1.

Odlukom se utvrđuju korisnici prava jednokratne novčane pomoći roditeljima povodom rođenja djeteta koje osigurava Općina Žumberak te uvjeti i način njihova ostvarivanja.

Članak 2.

Prava utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima- roditeljima koji imaju prebivalište na području Općine Žumberak u trajanju od najmanje jednu godinu.

Članak 3.

Utvrđuje se visina jednokratne novčane pomoći iz članka 1. ove Odluke za djecu rođenu:

 

-za rođenje prvog, drugog,trećeg i svakog daljnjeg djeteta novčana pomoć iznosi 2.000,00 kn

 

Novčana sredstva izdvojit će se iz Proračuna Općine Žumberak.

 

Članak 4.

Za ostvarivanje prava iz članka 3. ove Odluke korisnik dostavlja sljedeću dokumentaciju:

 

– izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list,

-uvjerenje o prebivalištu ili prijava prebivališta za novorođeno dijete,

-uvjerenje o prebivalištu roditelja ili kopiju osobne.

– broj tekućeg ili žiro računa ( kopija ).

 

 

 

 

Članak 5.

Pojedinačna rješenja za odobrenja novčanih sredstava prema podnesenim zahtjevima i dostavljenoj dokumentaciji iz ove Odluke donosi Jedinstveni upravni odjel općine Žumberak .

 

Članak 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i primjenjuje se do daljnjega ista će se objaviti na web stranicama općine Žumberak.

 

Klasa: 022-02/07-01-31

Urbroj: 238/34-07-01-07

Kostanjvac 03.09.2007.

Predsjednik

Općinskog Poglavarstva

Zdenko Šiljak

 

 

 

________________________________________

(ime i prezime roditelje)

 

________________________________________

(adresa)

 

________________________________________

(telefon za kontakt )

 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽUMBERAK

KOSTANJEVAC 5.

10455 KOSTANJEVAC

Predmet : Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta

– podnosi se –

 

 

Temeljem Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima povodom rođenja djeteta- podnosim zahtjev za isplatu pomoći za novorođenče-

 

 

______________________________________________ rođeno _________________

( ime i prezime djeteta) (datum rođenja)

 

 

 

Zahtjevu prilažem :

  1. Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list
  2. Uvjerenje o prebivalištu ili prijava prebivališta za novorođenče
  3. Uvjerenje o prebivalištu roditelja ili kopija osobne
  4. Broj tekućeg ili žiro računa obavezno dostaviti kopiju kartice na koju će se izvršit uplata.

 

 

U Kostanjevcu ______________________

 

 

 

 

Podnositelj zahtjeva

_______________________